YÖNETİM KURULU & DİSİPLİN KURULU & ETİK KURUL

 

 
                                                                               

Prof. Dr. Ümid KARLI

Kurul Başkanı

Dekan

 

 

        

Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

Profesör Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Doçent Temsilcisi

          

Prof. Dr. Ali AYCAN

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Yılmaz UÇAN

Doçent Temsilcisi

           

Prof. Dr. Ünal KARLI

Profesör Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

                                                                                      

Okşan ARAL KILIÇ

Fakülte Sekreteri

Raportör

Görev ve Yetkileri

MADDE 10.

a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
  3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top